Personas datu apstrāde

Kādi personas dati tiek apstrādāti

Vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese un piegādes adrese, preču un pakalpojumu apmaksas saistītā informācija, pirkumu vēsture.

Personas datu apstrādes mērķis
Personīgā informācija tiek izmantota, lai pārvaldītu klientu pasūtījumus un piegādātu
preces. Dati par pirkumu vēsturi (pirkuma datums, prece, daudzums, klienta rekvizīti) tiek
izmantoti, lai izveidotu iegādāto preču un pakalpojumu uzskaiti un analizētu klientu
vēlmes. Bankas konta numuru izmanto, lai atgrieztu maksājumus klientam.
Personiskā informācija, piemēram, e-pasts, tālruņa numurs, klienta vārds tiek apstrādāts,
lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar preču un pakalpojumu piegādi (klientu atbalsts).
Interneta veikala lietotāja IP adrese vai cits tīkla identifikators tiek apstrādāts, lai
nodrošinātu interneta veikalu kā informācijas sabiedrības pakalpojumu un ģenerētu
tīmekļa lietošanas statistiku.

Juridiskais pamatojums
Personas dati tiek apstrādāti ar mērķi noslēgt līgumu ar klientu.
Personas datu apstrāde notiek, lai izpildītu juridiskās saistības, (piemēram, grāmatvedība
un patērētāju strīdu izšķiršana).


Kam tiek pārsūtīti personas dati
Personiskā informācija tiek nodota interneta veikala klientu atbalsta dienestam, lai
pārvaldītu pirkumus un pirkumu vēsturi un risinātu klientu problēmas.
Vārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese tiks nosūtīta Jūsu izvēlētajam piegādes
pakalpojumu sniedzējam. Ja preces piegādā ar kurjeru, papildus kontaktinformācijai
jānorāda klienta adrese. Ja interneta veikala grāmatvedības uzskaiti veic cits pakalpojumu
sniedzējs, personas dati grāmatvedības vajadzībām tiks pārsūtīti pakalpojumu
sniedzējam.
Personisko informāciju var nodot informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem, ja tas
ir nepieciešams, lai nodrošinātu interneta veikala funkcionalitāti vai datu glabāšanu. Relika
OÜ ir personas datu pārvaldītājs. Relika OÜ pārsūta maksājuma veikšanai nepieciešamos
personas datus pilnvarotajam apstrādātājam Maksekeskus AS.

Drošība un piekļuve datiem
Personas dati tiek glabāti Relika OU serveros, kas atrodas Eiropas Savienības dalībvalsts
teritorijā vai valstīs, kas ir Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis. Datus var pārsūtīt uz
valstīm, kuras Eiropas Komisija ir novērtējusi kā atbilstošas datu aizsardzības līmenim un
uz ASV uzņēmumiem, kas ir saistīti ar datu aizsardzības (Privacy Shield) sistēmu.
Piekļuve personiskajai informācijai ir pieejama interneta veikalu ražotājiem, kuri var piekļūt
personiskajai informācijai, lai atrisinātu tehniskas problēmas, kas saistītas ar interneta
veikala izmantošanu, un sniegtu klientu atbalstu. Interneta veikals īsteno piemērotus
fiziskos, organizatoriskos un IT drošības pasākumus, lai aizsargātu personisko informāciju
no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, pazaudēšanas, izmainīšanas vai neatļautas

piekļuves un izpaušanas. Personas datu pārsūtīšana autorizētiem interneta veikalu

ražotājiem (piemēram, piegādes pakalpojumu sniedzējs un datu glabāšana) ir pakļauta
līgumiem ar interneta veikalu un pilnvarotajiem ražotājiem. Pilnvaroto ražotāju pienākums
ir nodrošināt atbilstošus drošības pasākumus personas datu apstrādei.
Piekļuve un personas datu labošana.
Personīgajiem datiem var piekļūt un tos labot interneta veikala lietotāja profilā. Ja pirkums
tiek veikts bez reģistrācijas, personiskajai informācijai var piekļūt, veicot klientu atbalstu.

Piekrišanas atcelšana
Ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz klienta piekrišanu, tad klientam ir tiesības
atteikties, paziņojot klientu atbalsta centram pa e-pastu.


Datu glabāšana
Slēdzot interneta veikala klienta kontu, personiskā informācija tiks izdzēsta, ja vien šādus
datus nav nepieciešams saglabāt grāmatvedības vai patērētāju strīdu izšķiršanas nolūkos.
Ja pirkums veikts interneta veikalā bez reģistrācijas, pirkumu vēsture tiek glabāta trīs
gadus. Strīdos, kas saistīti ar maksājumiem un patērētāju strīdiem, personas dati tiek
glabāti līdz prasības iesniegšanai vai līdz derīguma termiņa beigām.
Personas datus, kuri nepieciešami grāmatvedības vajadzībām, glabā septiņus gadus.


Personas datu dzēšana
Lai dzēstu personisko informāciju, sazinieties ar klientu atbalsta centru pa e-pastu. Uz
pieprasījumu par datu dzēšanu atbild ne vēlāk kā viena mēneša laikā, un tajā norāda datu
dzēšanas periodu.


Datu nodošana
Uz e-pastu pārsūtīto personas datu pārsūtīšanas pieprasījumu tiks atbildēts aptuveni
mēneša laikā. Klientu atbalsta centrs identificē un informē Jūs par personas datiem, kas ir
jāpārsūta. Tiešās pārdošanas pārskati.
E-pasta adrese un tālruņa numurs tiks izmantoti tiešā mārketinga ziņojumu nosūtīšanai, ja
klients ir devis tam piekrišanu. Ja klients nevēlas saņemt tiešā mārketinga ziņojumus,
viņam e-pastā jāizvēlas atbilstošā saite, vai jāsazinās ar klientu atbalsta centru. Ja
personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga (profilēšanas) nolūkiem, klientam ir tiesības
jebkurā laikā iebilst pret viņa personas datu sākotnējo un turpmāko apstrādi, ieskaitot
profilēšanas profilus tiešā mārketinga nolūkos, paziņojot klientu atbalsta centram pa e-
pastu.


Strīdu izšķiršana
Ar personas datu apstrādi saistītos strīdus risina, izmantojot klientu atbalsta centra
palīdzību - Latvijas datu aizsardzības inspekcija www.dvi.gov.lv, ([email protected]).