PĀRDOŠANAS LĪGUMA ATSAUKŠANA UN PREČU ATGRIEŠANA

HCGYM ir tiesības bez soda atkāpties no internetveikalā noslēgtā pirkuma līguma un
atteikties no pakalpojuma sniegšanas vai pasūtīto preču piegādes šādos gadījumos:
- Nav noliktavā
- Preces veikalā kļūdaini tiek parādīta preces cena vai funkcijas, jo interneta veikalā ir
pieļauta sistēmas kļūda.
- Ja HCGYM nespēj izpildīt internetveikalā ievietoto pasūtījumu, 2 darba dienu laikā pēc
pasūtījuma veikšanas pircējs tiek informēts uz pasūtījumā norādīto kontakttālruni vai e-
pastu. Pircēja veiktais avansa maksājums tiek atmaksāts 3 darba dienu laikā, ja
vien ar Pircēju nav panākta cita vienošanās.

 


Preču neatbilstības vai trūkumu gadījumā Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai HCGYM
aizvieto nekvalitatīvo preci vai atkāpties no pirkuma līguma un atgriezt
nekvalitatīvo preci uz HCGYM. Pirktās preces nevar atgriezt, ja tās ir izgatavotas
atbilstoši Pircēja personīgajām vajadzībām un saskaņā ar Pircēja noteikumiem.
HCGYM neatbild par defektiem, kas saistīti ar kādu no šiem:
- nerekomendējamas lietošanas dēļ;
- sakarā ar to, ka Pircējs nav ievērojis instrukcijas un/vai ieteikumus;
- kaitējumu, ko tīši vai netīši radījis Pircējs;
Pārdošanas gadījumā patērētājam atteikuma tiesībām un preces ar trūkumiem atgriešanai
tiek piemēroti attiecīgie Saistību likuma noteikumi.

 

Preces var tikt atgrieztas 14 dienu laikā pēc to saņemšanas.

Uz pārtikas produktiem neattiecas 14 dienu atgriešanas politika higiēnas prasību dēļ.

 

HCGYM piekrīt atkāpties no pirkuma līguma tikai tajos gadījumos, kad sniegtā informācija
par precēm ir nepareiza vai klientam ir nosūtītas neatbilstīgas preces. Trīs darba dienu
laikā pēc preču saņemšanas pircējam jānosūta bezmaksas pieteikums uz HCGYM uz e-
pastu [email protected]. Brīvas formas izziņā jābūt informācijai par atpakaļ nosūtāmajām
precēm, atgriešanas iemeslu un pasūtījuma numuru.
Neatbilstošu preču atgriešanas gadījumā par precēm samaksātā summa tiks ieskaitīta Pircēja bankas kontā (Tam, no kura
sākotnēji tika apmaksāts pasūtījums) 5 dienu laikā pēc paziņojuma par atteikumu
saņemšanas.
Ja pēc preču atgriešanas Hcgym preču stāvokļa pārbaudē ir atklājies, ka atdodamās
preces ir izmantotas vai ir pasliktinājušās, Pircējs ir atbildīgs par preču vērtības
samazināšanos. Hcgym var iesniegt prasību šajā sakarā 30 dienu laikā pēc Preces
atgriešanas, un pircējs ir atbildīgs par visiem Produkta bojājumiem.
Gadījumā, ja pircējs nepiekrīt kompensācijā, kas norādīta paziņojumā par kompensāciju,
pircējam ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, lai noteiktu preces vērtību. Izdevumus,

kas saistīti ar ekspertīzi, sadala uz pusēm starp Pircēju un Hcgym, izņemot gadījumus,
kad vienas puses nostāja izrādās nepamatota. Tādā gadījumā ekspertīzes izmaksas sedz
puse, kuras nostāja šķiet nepamatota.
Kredītkaršu maksājumi tiek atmaksāti tikai tajā pašā kartē, no kuras tika veikts maksājums.


Atbildība
Hcgym ir atbildīgs pret Pircēju, un Pircējs ir atbildīgs pret Hcgym par zaudējumiem, kas
otrai pusei nodarīti, pārkāpjot šos noteikumus un nosacījumus Latvijas Republikas
likumdošanas noteiktajos gadījumos un apjomā.
HCGYM ir personas datu pārzinis. HCGYM pārsūta maksājuma veikšanai nepieciešamos
personas datus pilnvarotajam apstrādātājam Maksekeskus AS.
Strīdi starp HCGYM un Pircēju par produktu iegādi internetveikalā tiek atrisināti
sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, pircējam ir tiesības vērsties tiesā ar sūdzību
vai iesniegt sūdzību Patērētāju sūdzību komisijā, izmantojot Patērētāju tiesību
aizsardzības pārvaldi. Komisijas maksa patērētājam ir bez maksas, un darījuma vērtībai
jābūt lielākai par 20 eiro. Patērētājs var iesniegt sūdzību pats vai ar pārstāvja starpniecību.
Patērētāju tiesību aizsardzības pārvaldes dati ir pieejami Patērētāju tiesību aizsardzības
pārvaldes tīmekļa vietnē, lai risinātu problēmas Eiropas Savienības dalībvalstīs,
sazinieties ar Eiropas Savienības Patērētāju centru.